• Verzekeringnemer arbeidsongeschiktheidspolis is een consument

Verzekeringnemer arbeidsongeschiktheidspolis is een consument

ZZP-er kan een beroep doen op de Europese consumentenbescherming.

De verzekeringnemer in kwestie (een ZZP-er) had een beroep gedaan op een Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Hij vond een bepaalde voorwaarde in zijn arbeidsongeschiktheidspolis oneerlijk. Die voorwaarde hield in dat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt aan de hand van door haar aan te wijzen deskundigen met een bezwaartermijn voor de verzekeringnemer van 30 dagen.

De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat een ZZP-er geen consument is en daarom geen beroep kan doen op de consumentenrichtlijn.

Dat kan wel, zegt de Hoge Raad: de verzekeringnemer oefent weliswaar een bedrijf uit, maar sluit de verzekering om als privépersoon in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij handelt daarbij dus als consument en kan daarom de bescherming van de consumentenrichtlijn inroepen.

Vervolgens buigt de Hoge Raad zich over de vraag of er sprake is van een oneerlijk beding. Eerst wordt nagegaan wat de betekenis is van het beding. De verzekeraar stelt dat de 30-dagentermijn geen vervaltermijn is. De verzekeringnemer kan ook na die termijn met alle hem ter beschikking staande middelen het ongelijk van de deskundige van de verzekeraar aantonen. De Hoge Raad concludeert daarop dat aan de bezwaartermijn van 30 dagen dus geen zelfstandige betekenis toekomt.

Hoewel het wenselijker zou zijn indien de verzekeringnemer inspraak zou hebben in de benoeming van de deskundigen van de verzekeraar, heeft de verzekeringnemer juridische mogelijkheden genoeg om zijn standpunt omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid te laten toetsen, ook door de rechter. Er is dus geen sprake van een oneerlijk beding, met name dus omdat de verzekeraar zelf heeft aangegeven, dat de termijn van 30 dagen geen vervaltermijn is.

De belangrijkste les uit deze uitspraak blijft dat een  ZZP-er die een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, een consument is en daarom beschermd wordt door de consumentenregels.