• Verhaal van loonschade

Verhaal van loonschade

Kan de werkgever het doorbetaalde loon tijdens ziekte verhalen op een derde?

Als een werknemer door een ongeval niet meer kan werken en zich ziekmeldt, kan dat voor u als werkgever flink in de papieren lopen. Op grond van de wet bent u immers verplicht om gedurende 2 jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen, terwijl daar geen arbeid tegenover staat. De wet bepaalt dat gedurende ziekte 70% van het laatstverdiende loon dient te worden doorbetaald, maar in arbeidsovereenkomsten of cao’s wordt vaak een gunstigere regeling opgenomen. Daarnaast bent u op grond van de wet verplicht om zich in te spannen voor re-integratie van de zieke werknemer. Ook hiermee zijn kosten gemoeid. 

In het geval dat de arbeidsongeschiktheid van een werknemer het gevolg is van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, kent de wet een verhaalsrecht voor de werkgever waarbij (een deel van) de door de werkgever geleden schade door de aansprakelijke persoon moet worden vergoed. Dit betreft het zogenaamde loonschadeverhaal. Welke kosten worden in een dergelijke geval vergoed? 

Loonkosten
Het tijdens de arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon vormt veelal de hoogste kostenpost voor een werkgever. Dit loon kunt u als werkgever verhalen op de aansprakelijke partij, mits uiteraard vaststaat dat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het ongeval waarvoor de betreffende persoon aansprakelijk is. Het verhaalsrecht van de werkgever is evenwel begrensd door het zogenaamde "civiele plafond". Dat wil zeggen dat het verhaalsrecht van de werkgever is gemaximeerd tot het bedrag waarop de werknemer zelf aanspraak zou kunnen maken tegenover de aansprakelijke persoon in het geval dat er geen loondoorbetalingsverplichting zou zijn. Bovendien wordt het bedrag dat de aansprakelijke persoon aan de werknemer zelf moet betalen daarop in mindering gebracht. Dat is een begrijpelijk uitgangspunt. Het verhaalsrecht van de werkgever mag er immers niet toe leiden dat de aansprakelijke persoon meer moet betalen, dan wanneer niet de werkgever maar de werknemer zelf hem zou aanspreken. 

Nettobedragen
Omdat het verhaalsrecht van de werkgever is afgeleid van de aanspraak tot schadevergoeding van de werknemer jegens de aansprakelijke persoon, kan ook de werkgever bij de uitoefening van zijn verhaalsrecht slechts aanspraak maken op vergoeding van het netto doorbetaalde loon. Dit brengt dus met zich mee dat de werkgever niet alle kosten bij ziekte kan verhalen; over het bruto-netto gedeelte (op het loon ingehouden belasting en premies voor sociale verzekeringswetten) kan dus geen verhaal plaatsvinden.

Pensioenpremies
Recent heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de werkgever geen verhaal heeft op de derde voor de betaalde pensioenpremies. Niet voor het werkgeversgedeelte, noch voor het werknemersgedeelte. Volgens de Hoge Raad is verhaal van het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet mogelijk, omdat dit niet onder het loonbegrip valt. 

Re-integratiekosten
Verder kunnen de redelijk gemaakte kosten van re-integratie op de aansprakelijke persoon worden verhaald. Het gaat daarbij om alle denkbare kosten van re-integratiemaatregelen, die een werkgever verplicht is om te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van administratieve activiteiten, zoals het opstellen van een plan van aanpak en de kosten van wettelijk verplichte documentatie en correspondentie. Maar denk ook aan door de werkgever betaalde kosten met het oog op terugkeer van de werknemer in de arbeid, zoals cursussen voor her- of bijscholing of aanpassing van de werkplek. 

Kortom, is uw werknemer arbeidsongeschikt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kunt u het netto doorbetaald loon en de redelijk gemaakte re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. In praktijk worden dit soort zaken veelal gevoerd tegen de verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Bij het verhaal van de loonschade en re-integratiekosten zijn wij u graag van dienst!