• Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatig beslag

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatig beslag

Kan de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn voor ten onrechte gelegde conservatoire beslagen?

Eerder berichtten wij u over bestuurdersaansprakelijkheid onder het zogenaamde Beklamel-criterium, dat er kort gezegd op neerkomt dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden indien hij bij het aangaan van een verbintenis wist of behoorde te weten dat de vennootschap de verplichtingen niet zou kunnen nakomen en dat dit tot schade zou leiden voor de wederpartij, waarvoor de vennootschap geen verhaal zou bieden.

Normaliter wordt dit criterium van stal gehaald in geval van het niet nakomen van contractuele verplichtingen. In een recente zaak heeft de rechtbank dit criterium echter ook toegepast met betrekking tot een aantal gelegde conservatoire beslagen. 

Partijen in die zaak voerden gerechtelijke procedures en in het kader daarvan zijn er door de vennootschap 50 conservatoire beslagen gelegd ten laste van de wederpartij. Deze start een kort geding om de beslagen opgeheven te krijgen en tijdens dat kort geding komen partijen overeen dat de beslagen worden opgeheven als de wederpartij zekerheid stelt. 

Uiteindelijk wordt de vordering van de vennootschap afgewezen en stelt de wederpartij dat de vennootschap onrechtmatig gehandeld heeft door beslag te leggen en dat de bestuurder van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden in het kader van het Beklamel-criterium. 

De rechter overweegt dat op een situatie van onterechte beslaglegging dat criterium ook van toepassing is. Een bestuurder, die zijn vennootschap onrechtmatig beslag heeft laten leggen en die wist of moest begrijpen dat de vordering (op grond waarvan beslag werd gelegd) vrijwel zeker geen stand zou houden en dat de vennootschap geen verhaal zou bieden voor een schadeclaim van de wederpartij, kan een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt worden. De bestuurder is in dat geval persoonlijk aansprakelijk voor de door de andere partij geleden schade. 

Overigens betekent dit niet dat een bestuurder nu heel snel aansprakelijk zal zijn voor onterecht gelegd beslag door zijn vennootschap. Dat is dus pas het geval wanneer hij vooraf behoorde te weten dat de vennootschap een kansloze zaak had. Daarom is het van belang u vooraf goed te laten adviseren over uw juridische positie!