Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Iedere bestuurder weet of hoort te weten dat hij zorg moet dragen voor het voldoen aan de boekhoudverplichting die voortvloeit uit artikel 2:10 BW. Een schending van die boekhoudplicht leidt in geval van faillissement tot het onweerlegbaar bewijsvermoeden van onbehoorlijke taakvervulling (en daarmee dus bestuursaansprakelijkheid). Dat kan er in resulteren dat een bestuurder aansprakelijk is voor het gehele faillissementstekort. Maar hoever strekt nu die boekhoudplicht?

Als een werkgever en een werknemer hun arbeidsrelatie willen beëindigen kunnen zij een beëindigingsovereenkomst sluiten. De werkgever is wettelijk verplicht om de werknemer een bedenktermijn te gunnen. De werknemer kan binnen deze bedenktermijn de beëindigingsovereenkomst ongestraft ontbinden. Maar wanneer begint deze wettelijke bedenktermijn nu te lopen?

Als een eisende partij vlak voor de zitting in eerste aanleg een aanhangige procedure intrekt, heeft de gedaagde partij geen recht op een proceskostenvergoeding.

Het krijgen van een geldlening en het in ruil daarvoor verstrekken van zekerheid zijn in de financieringspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe zit het ook al weer met de borgstelling door de DGA?

Vanaf 1 juli 2016 gelden nieuwe wettelijke bepalingen voor het tegengaan van acquisitiefraude. De fraudeur kan nu eenvoudiger civielrechtelijk worden aangepakt. Ook is deze vorm van fraude nu strafbaar gesteld. Hiermee tracht de wetgever ondernemers beter te beschermen tegen acquisitiefraudeurs.

Sinds de invoering van de Wwz bestaat er onduidelijkheid over het ontslag op staande voet. Wat kan de werkgever doen om meer zekerheid te krijgen?

Biedt het uniform herstelkader een oplossing voor de schade die veel MKB-bedrijven hebben geleden door verkeerde of onvolledige advisering door de banken?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een merk onderscheidend zijn. Een merk mag dus niet beschrijvend zijn voor de goederen of diensten die onder het merk worden aangeboden. Zo zal het merk “Zeep” voor zeepproducten worden geweigerd; het merk beschrijft immers de goederen. Het merk “TomTom” voor navigatiesystemen beschrijft de waren helemaal niet en is dus wel onderscheidend.

Indien een verzekerde bij het aangaan van een verzekering met opzet zaken verzwijgt, dan kan dat uiteraard gevolgen hebben voor de dekking bij schade.

Magisch Maastricht is een jaarlijks in de kerstperiode terugkerend festijn op het Vrijthof. De gemeente Maastricht besteedt het evenement aan via een aanbestedingsprocedure voor de jaren 2016 tot en met 2019 en diverse commerciële partijen zien brood in dat evenement.

U hebt goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Levering onder eigendomsvoorbehoud betekent dat de eigendom pas op de koper overgaat nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Uw afnemer betaalt niet en gaat ook nog failliet. Deze afnemer heeft meestal op al zijn debiteuren, voorraad en inventaris een pandrecht gegeven aan de bank.

Met elkaar samenwonen in een huurwoning zonder dat er sprake is van een juridische verbondenheid in de zin van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bent u als samenwoner bewust van uw status?

Abonneren op onze Nieuwsupdate