• Wetsvoorstel Franchise

Wetsvoorstel Franchise

Verankering gedragscode franchise in het Burgerlijk Wetboek

Franchise is een veel voorkomende bedrijfsformule. In Nederland bestaan er momenteel ongeveer 30.000 franchisevestigingen die voortkomen uit circa 825 franchiseformules. Op dit moment bestaat er echter nog geen specifieke wettelijke regelgeving over franchiseovereenkomsten. De franchiseovereenkomst wordt nu hoofdzakelijk gereguleerd door het algemene verbintenissenrecht. Omdat dit voornamelijk regelend recht betreft, mogen partijen in een overeenkomst op veel punten van die regelgeving afwijken. In de praktijk heeft dit als gevolg dat de economisch zwakkere partij (en dat is nu eenmaal vaak de franchisenemer) feitelijk gedwongen wordt om akkoord te gaan met voor hem nadelige afspraken die door de economisch sterkere partij (de franchisegever) worden opgelegd. 

Begin 2017 werd al bekend dat de minister de positie van (met name) de franchisenemer wilde versterken door de Nederlandse Franchise Code wettelijk vast te leggen. Inmiddels is daarvoor ook een wetsvoorstel opgesteld en in december 2018 is dit wetsvoorstel in consultatie gegaan. 

In dit wetsvoorstel wordt een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst geïntroduceerd die in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zal worden opgenomen. Op basis van die regeling wordt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur een (gedeeltelijke) gedragscode aan te wijzen die toegepast moet worden op franchiseovereenkomsten. In eerste instantie zal dat (een deel van) de Nederlandse Franchise Code 2016 zijn. Doel van de wettelijke regeling is om de positie van de franchisenemer te versterken en er voor te zorgen dat zowel voorafgaand aan als na het sluiten van een franchiseovereenkomst de belangen van de franchisegever en die van de franchisenemer meer in balans worden gebracht. 

Onderwerpen die door de nieuwe regeling wettelijk vastgelegd kunnen worden, zijn onder andere informatieverstrekking over de werving en selectie van franchisenemers, financiële en economische gegevens die aan de franchisenemer moeten worden verstrekt en de wijze waarop overleg moet plaatsvinden tussen de franchisenemer en franchisegever. Overigens blijft het nog wel mogelijk om van de wettelijke regeling af te wijken, maar daarvoor gelden wel strengere regels; zo zal er in de franchiseovereenkomst duidelijk gemotiveerd moeten worden waarom en op welke wijze er wordt afgeweken. 

Het is nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt behandeld en of het huidige wetsvoorstel in dezelfde vorm zal worden aangenomen. In ieder geval is het wel verstandig om bij het aangaan van franchiseovereenkomsten al zo veel mogelijk rekening te houden met de mogelijke komst van de nieuwe wetgeving. Wij adviseren u daarbij graag!