• Ontbinding van de borgtocht

Ontbinding van de borgtocht

Kan een overeenkomst van borgtocht worden ontbonden?

Bij een overeenkomst van borgtocht stelt een partij (de borg) zich tegenover een schuldeiser garant voor de nakoming van de schuld van een derde. Deze constructie komt veel voor, met name bij bedrijfsfinancieringen. De bank eist dan dat de moedervennootschap of de bestuurder in privé borg staat voor de terugbetaling van de lening. 

Stel nu dat de schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Kan de borg de overeenkomst van borgtocht dan ontbinden? Deze vraag lag onlangs voor bij de Hoge Raad.

In die zaak had ABN AMRO een kredietfaciliteit voor S3&A Holding B.V., een van haar klanten, beëindigd omdat deze de lening niet tijdig afloste. Daarop sprak ABN AMRO Wave B.V. als borg aan tot betaling van de openstaande schuld. Wave verweerde zich met het argument dat ABN haar zorgvuldigheidsplicht had geschonden door de Wave pas heel laat te informeren. Daardoor kon Wave het door S3&A verstrekte pandrecht niet uitwinnen en zou Wave dus schade lijden. Wave vroeg de rechter daarom om de overeenkomst van borgtocht te ontbinden.

De Hoge Raad legt uit dat de overeenkomst van borgtocht geen wederkerige maar een eenzijdige overeenkomst is. Volgens de wet kan alleen een wederkerige overeenkomst - dus een overeenkomst die beide partijen verplicht een prestatie te leveren - worden ontbonden. Een overeenkomst van borgtocht kan dus niet worden ontbonden, ook niet als de ABN - zoals in deze zaak - haar zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. Wel kan ABN in een dergelijk geval worden aangesproken tot vergoeding van de schade die de borg heeft geleden. 

Staat u borg voor de schuld van een ander? Kijk dan altijd kritisch naar het handelen van de schuldeiser (de bank) en laat u goed adviseren over uw positie!